Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 23 Thường niên năm A

BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A

 Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật 23 Thường niên năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Chúa nhật 23 Thường niên năm A:

Đức Phanxicô:

06.09.2020 – Sửa lỗi anh chị em trong tình yêu mến

10.09.2017 – Hãy đi bước trước

07.09.2014 – Sửa lỗi cho nhau là một sự phục vụ

Nguồn: hdgmvietnam.com