Gõ Cửa Hiệp Hành: Phỏng vấn Đức Hồng y Bộ trưởng, Michael Czerny, SJ, về Giáo Hội hiệp hành

VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT:
CHƯƠNG TRÌNH GÕ CỬA HIỆP HÀNH

Vatican News Tiếng Việt

Từ ngày 22.02.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Gõ Cửa Hiệp Hành để trình bày về Thượng Hội Đồng cũng như về Lối Sống Hiệp Hành của Giáo Hội. Sau đây là các chương trình đã phát:

(Cập nhật ngày 15.07.2023, còn cập nhật)

Phỏng vấn Đức Hồng y Bộ trưởng, Michael Czerny, SJ, về Giáo Hội hiệp hành

Hiệp hành dưới góc nhìn Kinh Thánh, Giáo sử, Đời sống Thánh hiến, Thánh nhạc

 

Giấc mơ Hiệp hành bị đổ vỡ

 

Ước mơ của Chúa về một nhân loại hiệp hành

 

Thượng Hội đồng – Hiệp hành là gì?

 

 

Hiệp hành – Thời đã tới

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt