Trực tiếp Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC
CHO ĐỨC CHA TÂN CỬ PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG

Ban Truyền thông Giáo phận Phát Diệm

WGPPD (16.05.2023) – Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng được trực tiếp vào lúc 07:00 thứ Ba, ngày 16.05.2023 tại quảng trường Phương Đình, Nhà thờ chính tòa Phát Diệm.

Nguồn: phatdiem.org